CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Zolok Mauk
Country: Madagascar
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 11 July 2015
Pages: 93
PDF File Size: 5.14 Mb
ePub File Size: 4.86 Mb
ISBN: 199-4-36792-838-3
Downloads: 1814
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daigar

In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie neroepsgoederenvervoer artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of beroepsgoederenvervker in de wetenschap dat de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten tussen de betreffende chauffeurs en [Transport PL], terwijl die bepalingen niet worden toegepast op deze overeenkomsten, onrechtmatig handelt jegens FNV.

FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is.

Uitspraken

De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Ook in [vestigingsplaats] is de staking uitgebroken, die alleen met [Transport] NL en niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten. Meedenken met de klant, innovatieve software, een flexibele instelling en een goede service zijn de succesfactoren van LogicWay.

FNV heeft ook een belang bij deze vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van FNV, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor handhaving van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens een ieder. Het geding in eerste aanleg zaaknr.

  DESCARGAR DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES PDF

In Polen [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z. Het Hof van Justitie van de Europese Unie overwoog onder meer het volgende.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Wat daar verder van zij, op grond van de thans voorliggende stellingen van FNV handelt [appellante] onrechtmatig jegens FNV, zodat niet dadelijk begrijpelijk is waarom FNV niet veeleer een verbod op dit handelen door [appellante] nastreeft.

Wellicht ten overvloede merkt het hof daarbij beroepsgoederrnvervoer dat een dergelijke verklaring voor recht uiteraard slechts de thans procederende partijen kan binden.

Immers, door de Poolse chauffeurs op basis van een lager loon te laten werken, kunnen Nederlandse chauffeurs daardoor hun baan verliezen. Subsidiair is op beroepsgoederfnvervoer van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs WAADI de cao voor Uitzendkrachten van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten met onder meer als gevolg de geldendheid van Nederlands minimumloon.

Uit het rapport betreffende beroepsgoederenvrrvoer Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, door M. Nu de grieven grotendeels falen zal [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep.

Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Naar het oordeel van het hof moet in dit geval worden aangenomen dat naast de rechtskeuze voor Pools recht en de sociale binding met Broepsgoederenvervoer van de chauffeurs verder geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst.

Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de leden beroepsogederenvervoer, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van een rechtskeuze.

Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december zijn gesloten. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode s een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht.

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. Nederland is niet aan te merken als het land waar de betreffende chauffeurs hun werkzaamheden verrichten en evenmin het land van vestiging van de onderneming die de chauffeurs in dienst heeft genomen. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

  CHRIS SOLARSKI PDF

Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg.

Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd. Het hof verwerpt dat verweer. Voor de beoordeling van de onderliggende rechtsvragen neemt het hof daarom een geoorloofd identiteitsverschil aan tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds.

We zijn gericht op Europa en met name actief in Duitsland en de Benelux. Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov. Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Dat is echter naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd. Een volgende vraag ziet dan op de kwestie of in dit concrete geval – en te beoordelen in het kader van de door FNV aan [appellante] verweten onrechtmatige gedragingen – niettemin en ondanks de uitdrukkelijke rechtskeuze voor Pools recht enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en hun werkgever [Transport PL].

Beroepsgoederenveroer het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2 EVO zijn daarom de dwingendrechtelijke Nederlandse bepalingen ook niet van toepassing. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Over ons LogicWay b. FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang.

Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar waren. De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert. Naar het oordeel van het hof is deze overweging, daargelaten de juistheid ervan, niet van belang voor de beslechting van het geschil.

FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te blijven.